Chceme rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.  Společná koncepce mateřské školy vychází ze spolupráce, vzájemného respektu a tolerance.
Chceme rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.  Společná koncepce mateřské školy vychází ze spolupráce, vzájemného respektu a tolerance.
Krédem naší školy je

aby v mateřské škole vládla přátelská a klidná atmosféra, která ovlivní práci zaměstnanců. Naše chování pak ovlivní celou osobnost dítěte, poskytne mu základy chování a jednání v duchu etických hodnot. Dvě níže citované věty naše přání dobře vystihují:

„Jestli se nám na dítěti něco nelíbí, podívejme se nejdříve sami na sebe. Dítě nedělá to, co mu říkáme, ale dělá to, co děláme my.“

Krédem naší školy je

aby v mateřské škole vládla přátelská a klidná atmosféra, která ovlivní práci zaměstnanců. Naše chování pak ovlivní celou osobnost dítěte, poskytne mu základy chování a jednání v duchu etických hodnot. Dvě níže citované věty naše přání dobře vystihují:

„Jestli se nám na dítěti něco nelíbí, podívejme se nejdříve sami na sebe. Dítě nedělá to, co mu říkáme, ale dělá to, co děláme my.“

Fotogalerie
Fotogalerie
Otázky a odpovědi
Slavnostní otevření se uskutečnilo 26.8.2011 v 15:00
 
Stuha ze slavnostního přestřižení pásky:
 

Ve školce jsou dvě třídy, modrá a oranžová. 

Obě třídy rozpracovávají jednotlivé tematické bloky do dalších podrobností.

Tematické bloky se mohou navzájem prolínat. Učitelka si volí tematický celek na základě potřeb a zájmů dětí, vzniklých situací ve třídě, nebo svých záměrů. Na výběru se mohou podílet i děti či rodiče. Jednotlivá témata se plánují minimálně na dobu jednoho týdne, podle obsahu či zaměření i na několik týdnů. Na zpracování a realizaci se podílejí obě učitelky ve třídě.

Vzdělávací cíle si stanoví učitelka dle ŠVP, sleduje a zaznamenává jejich plnění tak, aby byly  během školního roku cíle alespoň jedenkrát zařazeny.

Ze zpracovaných celků vzniká zásobník ve sborovně, který mohou využít ostatní učitelky a případně jej doplnit, obohatit a rozšířit svými dalšími nápady a způsoby realizace.

Konkrétní materiály obsahují popis různých způsobů práce, praktické zkušenosti, hry, písničky, básně, výtvarné činnosti, seznam knih, obrázky, pracovní listy, …

6:30  –  9:00 scházení dětí (do 8:00), spontánní, konstruktivní a námětové hry, pracovní a výtvarné aktivity, individuální a skupinově řízené činnosti, práce s Montessori pomůckami, zdravotní cvičení, pohybové aktivity a hry, relaxace
9:00  –  9:30 hygiena, příprava svačiny, svačina
9:30  – 10:00 scházení na elipse, řízené činnosti k tematickým týdnům
10:00 – 12:00 pobyt venku, hry na zahradě, vycházky, sportovní činnosti
12:00 – 14:00 hygiena, oběd, četba na pokračování, odpočinek nebo klidové činnosti
14:00 – 16:30 hygiena, svačina, zájmové aktivity dětí – kroužky, spontánní, pohybové aktivity, práce s pomůckami, volná hra, rozcházení dětí
 
 • Mezi zaměstnanci a rodiči vytváříme oboustrannou důvěru a partnerství. Jednáme otevřeně, vstřícně, s porozuměním a ochotou spolupracovat.
 • Konkrétním potřebám jednotlivých rodin se snažíme porozumět a vyhovět.
 • Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů a akcí mateřské školy.
 • Mateřská škola úzce spolupracuje se spolkem Montessori Vlašim, jejíž součástí se stávají rodiče dětí mateřské školy. Podílí se na organizování společných akcí, pořádá různé besedy, přednášky pro rodiče i pedagogy.
 • Pedagogové informují rodiče o jejich dítěti (individuální pokroky, rozvoj, potřeby…). Domlouvají se s rodiči o společném postupu při výchově a vzdělání.
 • Rodiče mají možnost využít konzultační hodiny na třídách.
  (Pro případ větší diskrétnosti si s učitelkou předem domluví schůzku.)
 • Všichni zaměstnanci chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost ve všech svěřených vnitřních záležitostech. Nezasahují do života a soukromí rodiny, vyvarují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Jednají s rodiči taktně a ohleduplně.
 • Podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme rodičům v péči o dítě.
  Nabízíme jim zapůjčení odborných časopisů a knih, různé osvětové přednášky a aktivity v oblasti výchovy a vzdělání.

Máme v plánu i nadále úzce spolupracovat se sdružením rodičů a rozvíjet vzájemnou pomoc, podněcovat k možnostem další vzájemné podpory. Dle časových možností nabízet odborné besedy k tématům, které jsou pro rodiče momentálně aktuální.

Naším dlouhodobým plánem je:

Udržení přátelské atmosféry, spolupráce mezi dětmi, zaměstnanci školy a rodiči. Chceme podporovat kvalifikovanost pedagogického týmu, další vzdělávání, uplatňovat ve výuce alternativní metody, vyvářet podmínky pro kvalitní práci pedagogů. Rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů je pro nás nezbytný.

Důležitá je pro nás také spolupráce se zřizovatelem, vytváření společné vize školy, údržba budovy, zkvalitňování vybavení tříd a zahrady. Zaměříme se na využívání nabízených možností, zejména fondů EU, projektů vyhlašovaných MŠMT a SFŽP.

Ve spolupráci se z. s. Montessori Vlašim chceme rodičům a veřejnosti poskytovat informace o práci v naší mateřské škole. Seznamovat je s Montessori principy a využíváním Montessori pomůcek. Nabízet různá setkání, besedy, semináře a vzdělávání v alternativní výchově.

Máme zájem o trvalé posilování vztahů s rodiči, o soulad ve výchovném působení, prohlubování zájmu o dění v mateřské škole. Individuální přístup k dětem chceme chápat jako soustavné získávání informací, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů.

Stálá kvalitní a pestrá informovanost, nabídka spolupráce s ostatními institucemi a širokou veřejností dává možnost vytvářet pozitivní obraz o škole a motivuje všechny zúčastněné k dalším aktivitám.

Soustavným vyhodnocováním silných i slabých stránek školy lze pracovat na inovaci i strategiích dalšího rozvoje mateřské školy.

Otázky a odpovědi
Slavnostní otevření se uskutečnilo 26.8.2011 v 15:00
 
Stuha ze slavnostního přestřižení pásky:
 

Ve školce jsou dvě třídy, modrá a oranžová. 

Obě třídy rozpracovávají jednotlivé tematické bloky do dalších podrobností.

Tematické bloky se mohou navzájem prolínat. Učitelka si volí tematický celek na základě potřeb a zájmů dětí, vzniklých situací ve třídě, nebo svých záměrů. Na výběru se mohou podílet i děti či rodiče. Jednotlivá témata se plánují minimálně na dobu jednoho týdne, podle obsahu či zaměření i na několik týdnů. Na zpracování a realizaci se podílejí obě učitelky ve třídě.

Vzdělávací cíle si stanoví učitelka dle ŠVP, sleduje a zaznamenává jejich plnění tak, aby byly  během školního roku cíle alespoň jedenkrát zařazeny.

Ze zpracovaných celků vzniká zásobník ve sborovně, který mohou využít ostatní učitelky a případně jej doplnit, obohatit a rozšířit svými dalšími nápady a způsoby realizace.

Konkrétní materiály obsahují popis různých způsobů práce, praktické zkušenosti, hry, písničky, básně, výtvarné činnosti, seznam knih, obrázky, pracovní listy, …

6:30  –  9:00
scházení dětí (do 8:00), spontánní, konstruktivní a námětové hry, pracovní a výtvarné aktivity, individuální a skupinově řízené činnosti, práce s Montessori pomůckami, zdravotní cvičení, pohybové aktivity a hry, relaxace
9:00  –  9:30
hygiena, příprava svačiny, svačina
9:30  – 10:00
scházení na elipse, řízené činnosti k tematickým týdnům
10:00 – 12:00
pobyt venku, hry na zahradě, vycházky, sportovní činnosti
12:00 – 14:00
hygiena, oběd, četba na pokračování, odpočinek nebo klidové činnosti
14:00 – 16:30
hygiena, svačina, zájmové aktivity dětí – kroužky, spontánní, pohybové aktivity, práce s pomůckami, volná hra, rozcházení dětí
 
 • Mezi zaměstnanci a rodiči vytváříme oboustrannou důvěru a partnerství. Jednáme otevřeně, vstřícně, s porozuměním a ochotou spolupracovat.
 • Konkrétním potřebám jednotlivých rodin se snažíme porozumět a vyhovět.
 • Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů a akcí mateřské školy.
 • Mateřská škola úzce spolupracuje se spolkem Montessori Vlašim, jejíž součástí se stávají rodiče dětí mateřské školy. Podílí se na organizování společných akcí, pořádá různé besedy, přednášky pro rodiče i pedagogy.
 • Pedagogové informují rodiče o jejich dítěti (individuální pokroky, rozvoj, potřeby…). Domlouvají se s rodiči o společném postupu při výchově a vzdělání.
 • Rodiče mají možnost využít konzultační hodiny na třídách.
  (Pro případ větší diskrétnosti si s učitelkou předem domluví schůzku.)
 • Všichni zaměstnanci chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost ve všech svěřených vnitřních záležitostech. Nezasahují do života a soukromí rodiny, vyvarují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Jednají s rodiči taktně a ohleduplně.
 • Podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme rodičům v péči o dítě.
  Nabízíme jim zapůjčení odborných časopisů a knih, různé osvětové přednášky a aktivity v oblasti výchovy a vzdělání.

Máme v plánu i nadále úzce spolupracovat se sdružením rodičů a rozvíjet vzájemnou pomoc, podněcovat k možnostem další vzájemné podpory. Dle časových možností nabízet odborné besedy k tématům, které jsou pro rodiče momentálně aktuální.

Naším dlouhodobým plánem je:

Udržení přátelské atmosféry, spolupráce mezi dětmi, zaměstnanci školy a rodiči. Chceme podporovat kvalifikovanost pedagogického týmu, další vzdělávání, uplatňovat ve výuce alternativní metody, vyvářet podmínky pro kvalitní práci pedagogů. Rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů je pro nás nezbytný.

Důležitá je pro nás také spolupráce se zřizovatelem, vytváření společné vize školy, údržba budovy, zkvalitňování vybavení tříd a zahrady. Zaměříme se na využívání nabízených možností, zejména fondů EU, projektů vyhlašovaných MŠMT a SFŽP.

Ve spolupráci se z. s. Montessori Vlašim chceme rodičům a veřejnosti poskytovat informace o práci v naší mateřské škole. Seznamovat je s Montessori principy a využíváním Montessori pomůcek. Nabízet různá setkání, besedy, semináře a vzdělávání v alternativní výchově.

Máme zájem o trvalé posilování vztahů s rodiči, o soulad ve výchovném působení, prohlubování zájmu o dění v mateřské škole. Individuální přístup k dětem chceme chápat jako soustavné získávání informací, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů.

Stálá kvalitní a pestrá informovanost, nabídka spolupráce s ostatními institucemi a širokou veřejností dává možnost vytvářet pozitivní obraz o škole a motivuje všechny zúčastněné k dalším aktivitám.

Soustavným vyhodnocováním silných i slabých stránek školy lze pracovat na inovaci i strategiích dalšího rozvoje mateřské školy.

Naši partneři
Naši partneři